Kullanıcı Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1.

Taraflar

a.

www.bikearenas.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Güven Oyuncak kuruluşu("Şirket”).

b.

www.bikearenas.com internet sitesine üye olanya da siteyi kullanan internet kullanıcısı ("Üye”)

 

2.

Sözleşmenin Konusu

 

İşbu Sözleşme’nin konusu Şirketin sahip olduğu internet sitesi www.bikearenas.com‘dan üyenin ve kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.

Üye, www.bikearenas.com internet sitesine üye olurken ya da siteyi kullanırken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Şirketin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2.

Üye, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirketin yetkisi dışındadır.

3.3

Üye www.bikearenas.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

3.4.

Üye, www.bikearenas.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.5.

www.bikearenas.com internet sitesinde üyeler ve kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirketin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.6.

Şirket üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.bikearenas.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirketten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.7.

Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.8.

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Şirketi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirketin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9.

Şirketin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Şirketin hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.10.

www.bikearenas.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Şirketin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.11.

Şirketin tarafından www bikearenas com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.12.

Şirket üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Şirkete tebliğ edilenasal işlemlere uymak; (b) Şirket ve yemisim.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.13.

www.bikearenas.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye bikearenas.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.14.

Şirket sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya yemisim.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.15

Şirket üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.16.

Taraflar, Şirkete ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.17.

Şirket iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

4.

Değişiklikler

 

İşbu sözleşmede yapılacak değişiklikler ve/veya sözleşmeye yapılacak ekler, karşılıklı ve yazılı olmak ve tarafların yetkililerince imzalanmak şartıyla yürürlüğe girer.

 

5.

Kısmi Geçerlilik

 

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi birinin herhangi bir sebeple geçersiz sayılması veya iptal edilmesi, işbu Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmaz.

 

6.

Mücbir Sebep

 

İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla tarafların sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, işbu sözleşme kapsamında mücbir sebep (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, salgın hastalık, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilir.

 

Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmaz. İşbu mücbir sebep hali 15 (on beş) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğar. Sözleşmenin feshi halinde mücbir sebebin ortaya çıkması anına kadar geçen süre içerisinde oluşan yükümlülükler aynen devam eder.

 

7.

Bildirimler

 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, şirketin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.

 

Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

8.

Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

9.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

 

Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanması ve/veya yorumu sebebiyle ortaya çıkabilecek olan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacağını; yetkili tek yargı merciinin İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

 

10.

Yürürlük

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Whatsapp Sipariş!
Yükleniyor...